top of page

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

4/12/2023

ĐANG TIẾP NHẬN

>

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh - Điều Hành Cao Cấp

THẠC SĨ

~2.0-2.5 NĂM

Phương Án Học Tập

¾ Thời Gian

Bán Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Trực Tuyến

Ngày Bắt Đầu Kế Tiếp

4/12/2023

ĐANG TIẾP NHẬN

>

MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION IN T.E.S.O.L. AND APPLIED LINGUISTICS

Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục Giảng Dạy Anh Ngữ Cho Người Sử Dụng Ngôn Ngữ Khác Và Ngôn Ngữ Học

THẠC SĨ

~2.0-2.5 NĂM

Phương Án Học Tập

¾ Thời Gian

Bán Thời Gian

Hình Thức Đào Tạo

Trực Tiếp

Trực Tuyến

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

Image by Patrick Robert Doyle

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT

bottom of page